Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Olešnice

2. Důvod a způsob založení
Obec Olešnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Olešnice
Olešnice č.p. 44
503 51 Chlumec nad Cidlinou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Olešnice
Olešnice č.p. 44
503 51 Chlumec nad Cidlinou

4.3 Úřední hodiny
Pátek: 7:30 - 9:30, 16:30 - 19:00
Ve večerních úředních hodinách je starosta přítomen ve dny se sudým datem. V ostatní dny je přítomna účetní obce.

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 495 486 075 (kancelář obecního úřadu)
mobilní: 725 583 566 (starosta), 607 203 933 (místostarosta)

4.5 Čísla faxu
Obec neprovozuje žádné faxové číslo.

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.olesnice-nad-cidlinou.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Úřední hodiny podatelny jsou shodné s úředními hodinami obecního úřadu.

E-mail: podani(zavinac)olesnice-nad-cidlinou.cz
IDDS: fiaa6uk

Datové formáty dokumentů v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty
PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving;
Dokumenty MS Office;

Statické obrazové dokumenty
PNG, ISO/IEC 15948 – Network Grafphics
TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný – Tagged Image File Format
JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Point Photographic Experts Group File Interchange Format

Podání učiněná v jiných formátech nemusí být přijata / zpracována.

4.8 Další elektronické adresy
urad(zavinac)olesnice-nad-cidlinou.cz (pro běžnou komunikaci, zprávě nebude přiděleno číslo jednací a nebude zařazena ve spisové službě)

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 213265344, kód banky: 0300

6. IČO
00269263

7. DIČ
Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty obce naleznete na internetové adrese http://www.olesnice-nad-cidlinou.cz/obecni-urad

8.2 Rozpočet
Závěrečný účet obce a rozpočet obce pro aktuální období naleznete na internetové sdrese http://www.olesnice-nad-cidlinou.cz/obecni-urad/hospodareni-obce.

9. Žádosti o informace
Obecní úřad v Olešnici přijímá žádosti o informace dle zákona, ale ochotně vám zodpoví i neformálně podané dotazy (pokud tomu nebude bránit nějaký právní předpis).
Postup pro podávání žádosti o informace viz například zde: http://www.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace/zadam-o-informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání přijímáme prostřednictvím podatelny obecního úřadu (nebo ústně) způsoby uvedenými v bodě 4.7.

11. Opravné prostředky
Přehled opravných prostředků a náležitostí jejich uplatňování naleznete zde.

12. Formuláře
Přehled dostupných formulářů naleznete zde.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací naleznete na portálu veřejné správy na adrese http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci obecního úřadu.

Řadu formulářů pro podání k institucím státní správy a samosprávy naleznete na serveru http://www.form.cz/.

Místní životní situace jsou řešeny především obecně závaznými vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce obce i na internetu. Vyhlášky obce v plném znění naleznete i na internerových stránkách - viz níže bod 14.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Předpisy obce naleznete na adrese http://www.olesnice-nad-cidlinou.cz/obecni-urad.

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce naleznete na adrese http://www.olesnice-nad-cidlinou.cz/obecni-urad.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádné dosud nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Žádné nejsou uplatňovány.

16.2 Výhradní licence
Žádné nebyly uplatněny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávu za rok 2014 naleznete zde.
Výroční zpráva za rok 2015 je k dispozici zde.